Forskning

Stora rubriker om samband mellan snus och diabetes

Nyligen kom en ny forskningsstudie från Karolinska Institutet om snusets hälsoeffekter. Ännu en gång slog forskare fast att snus varken har koppling till cancer eller hjärtkärlsjukdomar. Däremot såg forskarna en viss koppling mellan stora mängder snus och diabetes typ 2.

Den senare nyheten tog media fasta på och både tidningarnas rubriker och TV-inslag slog fast att snus och diabetes har starka kopplingar. Men vad sa forskningsstudien egentligen?

Studien pekar på att personer som snusar mer än genomsnittet löper en större risk att få diabetes. Detta medger forskarna själva även kan bero på en rad andra faktorer som till exempel vad man äter, om man motionerar och i så fall hur mycket. Snuset är då inte nödvändigtvis orsaken till diabetes utan kan vara en markör för något annat. I forskningsstudien framgår det alltså tydligt att det inte går att säga att snus orsakar diabetes. Detta stämmer även väl överens med tidigare publicerad forskning.

Det är bra och välkommet att det bedrivs seriös forskning om snus. Men när medierapporteringen är sensationsinriktad måste forskare beakta såväl vilka fakta man väljer att presentera som hur dessa fakta presenteras. Annars riskerar allmänheten att ges en direkt missvisande bild av forskningsresultaten.  

På Karolinska institutets webbplats kan du läsa rapporten.