Rapporter och forskning om snus

Rapporter och forskning om snus och snusfrågan ur många olika perspektiv. Rapporterna är på svenska, engelska och norska.
År Författare Titel Källa
2003 Rodu, B. et al. Evolving patterns of tobacco use in northern Sweden Journal of Internal Medicine 2003; 253: 660–665
2007 Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians Harm reduction in nicotine addiction Royal College of Physicians
2008 Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians Ending tobacco smoking in Britain Royal College of Physicians of London
2008 World Health Organization The Scientific Basis of Tobacco Product Regulation World Health Organization
2009 Rodu, B., Jansson, J-H., och Eliasson, M. The low prevalence of smoking in the Northern Sweden MONICA study, 2009 Scandinavian Journal of Public Health; 0: 1–4
2009 World Health Organization Toxicological evaluation of certain residues of veterinary drugs in food World Health Organization
2009 Vedøy, Tord Finne och Skretting, Astrid Ungdom og rusmidler - Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 – 2008 SIRUS-Rapport nr. 5/2009
2010 Swedish Match Swedish Snus and Health Swedish Match
2010 Swedish Match Swedish snus and the internal market Swedish Match
2010 Swedish Match What is Swedish snus? Swedish Match
2011 Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 - Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Socialstyrelsen
2011 Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 - Vetenskapligt underlag Socialstyrelsen
2011 Ramström, Lars M. och Wikmans, Tom Revisiting Harm Reduction - An Update of Pros and Cons Research Group for Societal and Information Studies (FSI).
2011 Swedish Match Snus and Sweden data and analysis 2010-11 Swedish Match
2011 Rutqvist, Lars E. et al Swedish snus and the GothiaTek® standard Harm Reduction Journal, 8:11
2012 Scheffels et al. Contrasting snus and NRT as methods to quit smoking. an observational study Harm Reduction Journal 2012, 9:10
2014 Swedish Match Vissa Skattefrågor inför budgetproposition 2015 (Tobak) Swedish Match
2019 Ramboll/Swedish Match Review and Update of the Literature on Use Behavior and Risk Perceptions Related to Swedish Snus Ramboll/Swedish Match
2019 Ramboll/Swedish Match Systematic Review of and Update of the Literature on the Health Effects of Snus. Ramboll/Swedish Match
2019 Ramboll/Swedish Match The Impact of Flavoring on Tobacco/Nicotine Product Initiation and Attractiveness Ramboll/Swedish Match
2015 Regeringen Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015 Regeringen
2015 Statskontoret Utvärdering av regeringens strategi för ANDT Statskontoret
2008 Furberg, H. et al Snus use and other correlates of smoking cessation in the Swedish Twin Registry. Psychological Medicine 38(9):1299-308
2012 Lund, Karl Erik Association between willingness to use snus to quit smoking and perception of relative risk between snus and cigarettes Nicotine & Tobacco Research. Vol. 14, Nr 10; 1221–1228
2003 Foulds, J., Ramstrom, L., Burke, M., Fagerström K. Effect of smokeless tobacco (snus) on smoking and public health in Sweden Tobacco Control. 12:349-359.
2009 Anteckningar från möte om snus på EU:s inre marknad. 2009-05-19. Bandupptagning från mötet
2011 Bertuccio, P. et al Cigar and pipe smoking, smokeless tobacco use and pancreatic cancer: an analysis from the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium (PanC4) Oxford University Press on behalf of the European Society for Medical Oncology.
2008 Britton, John och Edwards, Richard Tobacco smoking, harm reduction, and nicotine product regulation Viewpoint, vol 371 February 2
2012 Europeiska kommissionen Special Eurobarometer 385 - Attitudes of Europeans Towards Tobacco Europeiska kommissionen
2014 Folkehelseinstituttet Helserisiko ved bruk av snus (på Norska) Folkehelseinstituttet (Norge)
2014 Framework Convention Alliance Winning Approaches to Tobacco Taxation: Lessons from the implementation of Article 6 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). Framework Convention Alliance
2009 Hedblad, Bo och Janzon, Ellis Swedish snuff and incidence of cardiovascular disease: A population-based cohort study BMC Cardiovascular Disorders, 9:21
2012 Hortlund, Per och Gabrielsson, Elin Samhällsekonomiska besparingar av snus som skadereducerare i Sverige 1990-2011 HUI Research
2014 Hortlund, Per och Olsson, Camilla Samhällsekonomiskt optimala punktskatter på snus HUI Research
2011 Lee, Peter N. Summary of the epidemiological evidence relating snus to health Regulatory Toxicology and Pharmacology 59, 197–214
2011 Le Houezec, Jacques et al Tobacco, nicotine and harm reduction Drug and Alcohol Review 30, 119–123
2015 Livsmedelsverket Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak Livsmedelsverket
2009 Lund, Karl Erik A tobacco-free society or harm reduction? Which objective is best for the remaining smokers in Scandinavia? SIRUS Report No. 5/2009
2011 Lund, Karl Erik Kan Norge bli røykfritt? Tidsskrift for Den norske Legeforening nr. 6, 2011; 131: 563–4
2013 Lund, Karl Erik och McNeill, Ann Patterns of Dual Use of Snus and Cigarettes in a Mature Snus Market Nicotine & Tobacco Research, Volume 15, Number 3
2013 Lund, Karl Erik Tobacco harm reduction in the real world: has the availability of snus in Norway increased smoking cessation? Drugs and alcohol today, VOL. 13 NO. 2 2013, pp. 92-101
2015 Maki, Jennifer The incentives created by a harm reduction approach to smoking cessation: Snus and smoking in Sweden and Finland International Journal of Drug Policy. 2015 Jun; 26(6):569-74
2011 Malvezzi, M. et al European cancer mortality predictions for the year 2011 Annals of Oncology, 2011 Apr;22(4):947-56
2014 MarketLine Tobacco in Sweden MarketLine
2012 Molander Gregory, Karin Novel tobacco products - snus Folkhälsoinstitutet
2011 Nilsson, Robert The molecular basis for induction of human cancers by tobacco specific nitrosamines Regulatory Toxicology and Pharmacology. 2011 Jul;60(2):268-80
2015 Novus/Svenska Snustillverkarföreningen EU-reglering av snusförsäljning Novus/Svenska Snustillverkarföreningen
2012 McNeill Ann och Munafò, Marcus R Reducing harm from tobacco use Journal of Psychopharmacology, Volume: 27 issue: 1, page(s): 13-18
2010 Karl E. Lund , Janne Scheffels, & Ann McNeill The use of snus for quitting smoking compared to medicinal products Nicotine & Tobacco Research 12(8):817-22
2014 Ramström L, Wikmans T. Mortality attributable to tobacco among men in Sweden and other European countries: an analysis of data in a WHO report Tob. Induc. Dis. 2014;12(1):14
2018 Ramström, L Sweden's pathway to Europe's lowest level of tobacco-related mortality Tob. Induc. Dis. 2018;16(Suppl 1):A607
2020 Snuskommissionen Snusets hälsoeffekter Snuskommissionen
2017 Snuskommissionen Sveket mot rökarna: En rapport om den svenska desinformationen Snuskommissionen
2017 Snuskommissionen Så många liv kan snuset rädda: En studie om snuset och den tobaksrelaterade dödligheten i EU Snuskommissionen
2016 Skatteutskottet Punktskattehöjningar på alkohol- och tobaksprodukter – skatteeffekter och påverkan på den oregistrerade anskaffningen av dessa produkter Riksdag
2017 Snus Commission Snus saves lives: A study of snus and tobacco-related mortality in the EU Snus Commission
2016 Hatsukami DK, Severson H, Anderson A, et al Randomised clinical trial of snus versus medicinal nicotine among smokers interested in product switching Tobacco Control 2016;25:267-274.
2020 Araghi, Marzieh, et al. No association between moist oral snuff (snus) use and oral cancer: pooled analysis of nine prospective observational studies Scandinavian Journal of Public Health, May 2020
2017 Araghi, M. et al. Smokeless tobacco (snus) use and colorectal cancer incidence and survival: Results from nine pooled cohorts Scandinavian Journal of Public Health, 45(8), pp. 741–748.
2020 Steinberg, M.B., Bover Manderski, M.T., Wackowski, O.A. et al. Nicotine Risk Misperception Among US Physicians J Gen Intern Med (2020)
2020 Wackowski, O., O’Connor, R., Pearson, J. Smokers’ exposure to perceived modified risk claims for e-cigarettes, snus and smokeless tobacco in the United States Nicotine & Tobacco Research
2020 Vedoy, T.F., Lund, K.E. The greater use of flavoured snus among ever-smokers versus never-smokers in Norway Harm Reduct J 17, 76 (2020)
2016 Ramström, L.; Borland, R.; Wikmans, T. Patterns of Smoking and Snus Use in Sweden: Implications for Public Health Int. J. Environ. Res. Public Health 2016, 13, 1110
2014 Ramström, L How many deaths could conceivably have been averted in the EU if there had not been a ban on snus? Institute for Tobacco Studies

Rapporter och forskning om snus

rapporter och forskning om snus

Rapporter och forskning om snus och snusfrågan finns på det här sidan. Rapporterna är på svenska, engelska och norska och är sorterade enligt året de publicerades. Man kan också sortera enligt författare, titel, eller källa genom att klicka på menyn.

Snus är den dominerade tobaksprodukten i Sverige och dess effekter finns noga dokumenterade i forskningen. Svenskt snus anses enligt forskningen vara en av de tobaksprodukter som är minst skadliga för hälsan. Hälsoeffekterna av tobaksbruket i Sverige är därför betydligt lägre än jämförbara länder, med färre tobaksrelaterade sjukdomar och låg rökrelaterad dödlighet, framför allt bland männen.

Mer information om snus och skatter finns här.

Mer information om snus och hälsa finns här.

Man kan också hitta mer information om snus hos Snuskommissionen, en oberoende kommission som tar fram rapporter om frågor som kopplar till det svenska snuset. Kommissionen finansieras av Svenska Snustillverkarföreningen.

Svenska Snustillverkarföreningen är en sammanslutning av företag och organisationer i Sverige som bedriver tillverkning, marknadsföring och försäljning av snus. Idag är Gotlandssnus, Skruf och Swedish Match medlemmar. Svenska Snustillverkarföreningen är en ideell förening. Eftersom snustillverkning regleras av Livsmedelslagstiftningen, så utgörs arbetsmarknadens parter av Livsmedelsföretagen och Livs. Föreningen har goda förbindelser med både arbetsgivare och fackförbund. Snusforumet är ett initiativ som syftar till att bidra med kunskap och fakta kring svenskt snus. Svenska Snustillverkarföreningen har bildat Snusforumet för att öka kunskapen om svenskt snus hos beslutsfattare och opinionsbildare genom att publicera artiklar och samlar rapporter och forskning om snus.

Medverkan i form av texter, utredningar och kommentarer välkomnas från experter, forskare, branschföreträdare, politiker och andra intressenter. På Snusforumet presenteras löpande analyser och inlägg som speglar olika perspektiv och synsätt som rör snus. Här finns också information om aktuella evenemang, händelser och nyheter. De åsikter som presenteras på Snusforumet i inlägg, utredningar, kommentarer, intervjuer och artiklar är författarnas egna. Inkomna bidrag bearbetas redaktionellt men inte innehållsmässigt.