Nyheter

WIKSTRÖMS HÅLLNING ÄR OKLAR

Efter att regeringens utredare lämnat sitt delbetänkande i februari kom regeringen med ytterligare tilläggsdirektiv till genomförandet av EU:s tobaksdirektiv. Motiveringen från Folkhälsominister Gabriel Wikström var att regeringen har högre ambitioner än att bara göra nödvändiga förändringar i lagstiftningen. Rökförbud på uteserveringar, exponeringsförbud i butiker och neutrala förpackningar är tre av förslagen. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska istället redovisas senast den 1 mars 2016. Som tidigare ska utredaren i september lägga fram förslag till hur Sverige i framtiden ska reglera snuset. Sedan 1971 har svenskt snus tillverkats enligt livsmedelslagen, med samma krav på kvalitet och konsumentinformation som livsmedel i övrigt.

Tilläggen och Wikströms uttalande har väckt en osäkerhet huruvida regeringen skiljer på snus och rökning och huruvida nämnda tillägg omfattar snuset eller ej.

– Inte någonstans i regeringens skrivning görs en åtskillnad mellan snusande och rökning. Det svenska snuset är orsaken till att svenska folket i lägre utsträckning drabbas av rökrelaterade sjukdomar och dödlighet. I kombination med Folkhälsoministerns undvikande svar, är det svårt att tro att den vetenskapliga forskningens rön är kända för regeringen, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

I riksdagen har flera riksdagsledamöter engagerat sig för det svenska snuset och försökt få klarhet i vad tilläggen innebär.

Under en frågestund i riksdagen frågade Mats Green (M) om ansvarig minister verkligen på fullt allvar jämställer rökning med snusning. Om så är fallet undrade Green vilka vetenskapliga rön man baserar detta på. Gabriel Wikström svarade att förslagen i första hand har riktat in sig mot rökningen, som är det absolut största hälsoproblemet. Wikström påpekade att det däremot står utredaren fritt att titta också på snusförpackningar när det gäller neutrala tobaksförpackningar och exponeringsförbud. Folkhälsoministern avslutade med att han inte tycker att regeringen har gett något besked som på något sätt jämställer rökning med snusanvändning.

Via en interpellation i riksdagen ställde Maria Malmer Stenergard (M) frågan till Gabriel Wikström hur han ämnar att säkerställa att information på snusdosor finns kvar för den enskilda konsumenten om innehållsförteckningen tas bort samt om han ämnar att värna den svenska traditionen att reglera snuset som ett livsmedel. Gabriel Wikström meddelade att delbetänkandet, där frågan om innehållsförteckningen ingår, är ute på remiss och att han därför ämnar att svara på frågan när remissrundan är avslutad, remissvaren analyserats och beslut i frågan har fattats av regeringen. Gällande regleringen av snus som ett livsmedel meddelade Gabriel Wikström att regeringen även där inväntar svar från pågående utredning som ska redovisas senast 1 mars 2016.

Även Erik Andersson (M) har ställt en interpellation i frågan som skall debatteras den 17 april. Andersson har ställt två frågor till Folkhälsoministern. Vilka åtgärder statsrådet tänker vidta för att säkerställa att snuset, som inte alls har samma negativa folkhälsopåverkan som cigaretter, undantas ifrån direktiven samt om statsrådet har tagit initiativ till en analys för att granska vilka konsekvenser ett eventuellt smakmärkningsförbud skulle få för svensk snustillverkning och för konsumenterna.

Ute på landets ledarredaktioner ifrågsätts Wikströms tobakspolitik starkt. I SvD:s ledare tar skribenten Per Gudmundson strid för det svenska snuset. Han uppmärksammar att skatten på snus har höjts med 300 procent de senaste 10 åren och att en dosa snus, som en konsekvens av detta, idag är dyrare än billigare cigaretter. Per Gudmundson menar att Gabriel Wikströms folkhälsopolitik är nonsens och poängterar det svenska snusets betydelse för rökavvänjning.

Joakim Tholén, skribent på Västerviks-Tidningen, går längre och menar Wikström genom sitt förslag omyndigförklarar den svenska befolkningen och att människor måste få göra sina egna hälsoval. Dessutom poängterar Tholén att om det är folkhälsan ministern vill främja, så är det synnerligen kontraproduktivt att angripa snuset. Hundratusentals svenskar har under årens lopp tagit prillorna till hjälp för att lämna rökningen bakom sig, menar Tholén.

Även Handeln via Bengt Hedlund, VD Svensk Servicehandel & Fast Food, anser att Folkhälsoministerns förslag att införa ett exponeringsförbud av tobaksprodukter i handeln samt neutrala tobaksförpackningar är ett felsteg från ministerns sida, om syftet är att minska det skadliga tobaksbruket. Eventuellt kan också Wikströms förslag att införa neutrala tobaksförpackningar komma i direkt konflikt med tryckfrihetsregleringen, enligt Nils Funcke, tryckfrihetsexpert.

Wikström har i debatten förtydligat att han inte likställer snus med cigaretter men framhåller samtidigt att snus inte är någon hälsoprodukt och att han inväntar svar från utredningen, läget är fortsatt osäkert för det svenska snuset.