Nyheter

TOBAKSUTREDNINGEN VILL FÖRBJUDA SMAKMÄRKNING

Den 1 mars överlämnade regeringens särskilde utredare Göran Lundahlslutbetänkandet av Tobaksdirektivsutredningen till folkhälsominister Gabriel Wikström (S). I betänkandet föreslår utredningen ett förbud mot att hänvisa till smak, doft eller tillsatser på snusdosor. Förutom smakmärkningsförbudet föreslår utredningen att snus inte längre ska regleras som ett livsmedel och att Folkhälsomyndigheten bli tillsynsmyndighet. I uppgiften till Folkhälsomyndigheten ligger ett öppet mandat att reglera vilka ämnen och tillsatser i snus som ska vara förbjudna respektive tillåtna.

Exponeringsförbud
I enlighet med det tilläggsdirektiv som gavs till utredningen föreslås ett exponeringsförbud av tobaksprodukter i alla butiker. Undantagna är endast specialbutiker för tobaksvaror. Snusdosor ska enligt utredningens förslag förvaras utom synhåll och får inte tilldelas konsumenten innan betalning skett.

Eftersom konsumenterna, enligt utredningens förslag, inte kommer veta vilken smak respektive snusdosa innehåller, föreslår utredningen att butikerna ska tillhandahålla neutralt utformade försäljningslistor. Exakt vilken information försäljningslistorna ska innehålla är förbehållet regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att besluta om.

Specialbutiker för tobak kommer att vara undantagna från exponeringsförbudet och förbudet mot självbetjäning. Utredningen föreslår vidare att alla snusdosor ska förses med en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning och att alla led i handel och distribution av tobaksvaror ska registrera alla enheter elektroniskt. Det åligger tobaksbolagen att bekosta och tillhandahålla nödvändig utrustning.

Neutrala tobaksförpackningar
Enligt tilläggsdirektivet hade utredningen också i uppdrag att se över möjligheten att införa neutrala tobaksförpackningar. Som utredningen tidigare meddelat strider neutrala tobaksförpackningar troligtvis mot Tryckfrihetsförordningen och regeringen har därför beslutat att utvidga uppdraget för den pågående Mediegrundlagskommittén för att se över detta. Det uppdraget ska redovisas senast 1 september 2016. Under en presskonferens som skedde i samband med utredningens överlämnande av betänkandet meddelade dock Gabriel Wikström (S) att han tycker att frågan om neutrala tobaksförpackningar fortsatt är en intressant och prioriterad fråga.

Utredningen föreslår att ovanstående förslag ska träda ikraft den 18 januari 2018. Reglerna om spårbarhet och märkning föreslås träda i kraft tidigast den 20 maj 2019.

Läs hela slutbetänkandet här.