Nyheter

Svenska Snustillverkarföreningens remissvar

S2016/01610/FS
Remissvar SOU 2016:14

En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk

Svenska Snustillverkarföreningen tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på betänkande 2016:14, En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk. Svenska Snustillverkarföreningen är en ideell förening som samlar svenska tillverkare av snus. Medlemmarna i föreningen representerar cirka 85 % av den svenska snusmarknaden.

Sammanfattning

Förslaget utgår från den politiska uppfattningen att allt tobaksbruk ska minskas, oavsett hur det framtida bruket fördelas och vilka risker och skador som den framtida konsumtionen kan innebära. Regeringen likställer därmed rökning och snus, möjligen utifrån en missuppfattning om snusets hälsoeffekter, vilket inte gagnar folkhälsan. Som ansvarsfull aktör i samhället kan inte Svenska Snustillverkarföreningen stå bakom denna målsättning. Målet för politiken bör i stället vara att fokusera på att minska skadorna och erbjuda konsumenterna möjlighet att själva ta ansvar för sina val och sin hälsa. Vuxna människors rättigheter ska inte inskränkas om det inte kan anses vara sakligt motiverat. Förslagen i utredningen är dessvärre inte motiverade, konsekvensbeskrivningar saknas helt och 200 års erfarenhet av framgångsrik skademinimering riskerar att försvinna om förslagen blir verklighet. Mot bakgrund av detta avstyrker Svenska Snustillverkarföreningen utredningens förslag i samtliga delar.

Bakgrund

I samband med införandet av EU:s Tobaksproduktdirektiv restes ånyo frågan om det svenska snusets framtid. Snus är tydligt fastställt i det svenska anslutningsfördraget till EU, artikel 151, som en produkt som faller under svensk nationell rätt vad gäller reglering. Trots detta valde regeringen att i samband med genomförandet av det omförhandlade tobaksproduktsdirektivet (2014/40/EU) i nationell lagstiftning, vilket tydligt åsyftar andra tobaksprodukter än snus, att förbjuda tillverkare att på förpackningen ange korrekt information till konsumenten angående nikotinhalt. Utredningen, om genomförande av ovan nämnda direktiv, föreslog även att snusdosor inte längre skulle få märkas med smak, något som regeringen avstod från att föreslå i genomförandepropositionen.
Det har nu visat sig att EU-kraven på rapportering av alla tobaksprodukter är illa anpassade till just de speciella förutsättningar som gäller snus, exempelvis att hälsovarningar ska placeras på förpackningens två största ytor, vilket uppenbart åsyftar rätblocksformade cigarettpaket, men inte cylinderformade snusdosor. Exemplet visar att regeringen borde på större allvar ta ansvaret att tydliggöra att snus regleras i Sverige och att den reglering som funnits fram till 20 maj 2016 varit ändamålsenlig, produktsäker och till gagn för konsumenterna.
Till detta remissvar vill föreningen också lägga den oberoende Snuskommissionens första rapport som beskriver snusets hälsoeffekter. Det är den mest grundliga genomgången av det vetenskapliga forskningsläget gällande som hittills gjorts och Svenska Snustillverkarföreningen har därför baserat sitt ställningstagande utifrån den vetenskapliga konsensus som får sägas råda.
Det finns fortfarande olika uppfattningar om snusets hälsopåverkan, och mer forskning skulle behövas. De senaste 20 årens forskningsresultat pekar dock entydigt på att svenskt snus inte är särskilt farligt och inte skulle behöva omfattas av ytterligare regleringar. Då snus innehåller nikotin som kan verka beroendeframkallande är åldersgräns som sammanfaller med myndighetsålder fullt rimligt, och i övrigt är livsmedelslagstiftning, innehållsdeklaration och korrekt konsumentinformation något eftersträvansvärt.
Ytterligare reglering kan inte motiveras med medicinsk evidens, och ignorerar helt det värde människors självbestämmande och autonomi har i ett demokratiskt samhälle.

Snuskommissionens rapport finns att läsa här.