Nyheter

SNUSDEBATT I RIKSDAGEN SKJUTER SVAREN PÅ FRAMTIDEN

Fredagen den 17 april var det återigen dags för interpellationsdebatt om snuset i riksdagen. Erik Andersson (M) ställde frågan till folkhälsominister Gabriel Wikström (S) vilka åtgärder statsrådet tänker vidta för att säkerställa att snuset undantas från tobaksproduktdirektivets förbud att hänvisa till smak, doft eller smaktillsatser, om statsrådet tagit initiativ till en analys för att granska vilka konsekvenser ett eventuellt smakmärkningsförbud skulle få för svensk snustillverkning och för konsumenterna.

Wikström (S) svarade att regeringen inväntar remissvaren från det första delbetänkandet från Utredningen om genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv och ämnar lämna besked i frågan först när alla remissinstanser sagt sitt den 22 maj. Andersson (M) argumenterade för snusets skadereducerande effekt och konsumenternas behov av information och fick stöd av Erik Ottosson (M) som menade att det behövs mer sunt förnuft och rimliga principer gällande det svenska snuset. Wikström (S) menade vidare att det behövs mer vetenskapligt underlag för att avgöra hur skadligt det svenska snuset är och det är viktigt att förhindra att unga börjar använda tobak.

Se interpellationsdebatten här.

Läs hela protokollet från interpellationsdebatten här.