Nyheter

Skatteutskottet: Skatteintäkterna på snus minskar på grund av laffereffekten

Den 10 februari bjöd riksdagens skatteutskott in till ett seminarium om punktskatten på tobak baserat på en ny rapport från utskottet. Inbjudna representanter från Finansdepartementet och Ekonomistyrningsverket (ESV) fick kommentera och ge sina perspektiv. Från departementets sida erkändes att punktskatten på snus inte är motiverad av folkhälsa, utan helt enkelt för att staten vill få in pengar.

I rapporten Punktskattehöjningar på alkohol- och tobaksprodukter – skatteeffekter och påverkan på den oregistrerade anskaffningen av dessa produkter konstaterar skatteutskottet att skatteintäkterna för snus minskade med nästan 200 miljoner kronor mellan 2013 och 2014.

Man pekar här på en s.k. Lafferkurvan som visar på sambandet mellan skattesatsen och skatteintäkterna; när en skatt med en måttlig skattesats införs ändrar människor inte sitt beteende och skatteintäkterna ökar. Men om skattesatsen stiger börjar människor att agera annorlunda för att om möjligt undvika skatten. Vid någon punkt blir skatten så besvärande att ytterligare höjningar leder till att skatteintäkterna minskar, vilket bedöms vara fallet med punktskatten på snus.

Skatteutskottet pekar därför på vikten av att Finansdepartementet noga följer utvecklingen av hur inkomsterna för snus utvecklas så att både skatteintäkterna och den skattemässiga effektiviteten upprätthålls.

Läs skatteutskottets rapport om punktskatter här.