Politik

Skademinimering kan bli aktuellt i nya regelverk kring tobak

Skademinimering kan bli aktuellt i det nya regelverket kring tobak. Det står klart sedan frågan ställdes i en interpellationsdebatt i Riksdagen nyligen.

I en interpellationsdebatt i Riksdagen i början av mars vände sig Cecilie Tenfjord Toftby, M, mot att rökförbudet som trädde i kraft 1 juli 2019 även gäller tobaksprodukter som inte avger tobaksrök, men som till användningssättet liknar rökning.

– Det är inte rimligt att rökförbudet ska omfatta tobaksprodukter som inte avger någon rök, och som därför inte heller utsätter någon annan person för obehag och hälsorisker, sa Cecilie Tenfjord Toftby.

Hon tycker att Sverige istället borde anlägga ett skademinimeringsperspektiv när det gäller tobak. Skademinimering är ett begrepp som ofta dyker upp i tobaksdebatten, och som i korta drag handlar om att uppmuntra till användning av tobaksprodukter som är mindre skadliga än cigaretter, till exempel snus och e-cigaretter.

Ett skadereduktionsperspektiv på tobak

Cecilie Tenfjord Toftby ställde därför följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

– Hur ställer sig ministern till tillämpningen av ett skadereduktionsperspektiv på tobaksområdet som till exempel skulle kunna innebära att tobaksrökning särskiljs från rökfria tobaksprodukter vad gäller restriktioner och beskattning?

Lena Hallengren inledde sitt svar med att påpeka att målet med regeringens tobakspolitik är att minska allt tobaksbruk, och förhindra att minderåriga börjar använda tobak. Hon framhöll också att även rökfria tobaksprodukter ökar risken för ohälsa och sjukdom, och att det bästa för hälsan därför är att inte använda tobak alls.

Hon poängterade också att rökförbudet inte bara syftar till att skydda omgivningen från rök, utan även att ”minska den sociala exponeringen”.

– Enligt WHO är ungdomar särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer. Eftersom e-cigaretter efterliknar det rökande beteendet är det angeläget att rökförbudet även omfattar e-cigaretter. Annan användning av tobak, till exempel snusning, faller däremot utanför rökförbudet, sa Lena Hallengren.

Cigaretter anses mer skadliga än snus

Angående beskattningen av tobaksprodukter lyfte hon fram att både snus och e-cigaretter redan beskattas lägre än cigaretter, eftersom cigaretter anses vara mer skadliga.

Cecilie Tenfjord Toftby höll med om att det bästa är att inte använda nikotin alls. Samtidigt menar hon att de som är beroende av nikotin idag behöver något som kan ersätta cigaretterna, och att det är här skadereduktionen kommer in i bilden.

– Att individer väljer att använda alternativa tobaksprodukter som inte är tobaksrökning borde vara att föredra ur ett folkhälsoperspektiv, sa Cecilie Tenfjord Toftby.

Skademinimering bör finnas i Sveriges nya ANDT-strategi

Hon anser att det nya rökförbudet förhindrar detta genom att ”jämställa det som är riktigt farligt med det som är mindre farligt” och efterlyser ett skademinimeringsperspektiv i arbetet med regeringens nya ANDT-strategi för 2021-2025, som ska tas fram under året. 

Lena Hallengren kontrade med att ingen har något emot att rökare försöker gå över till mindre skadliga tobaksprodukter, men att regelverken omfattar hela befolkningen, och att hon tycker det är bekymmersamt med tobaksfria produkter.

Cecilie Tenfjord Toftby svarade med att hon fortfarande inte fått svar från Lena Hallengren på om skadereduktionsperspektivet kommer att bli tydligare i den nya ANDT-strategin.

– Jag säger inte att denna fråga inte kommer att diskuteras inför den nya strategin, men jag kan inget säga om var vi landar, svarade Lena Hallengren, och fortsatte:

– Narkotikapolitiken är ett område där skademinimering börjar komma in alltmer sedan tidigare regeringar fattat beslut om till exempel sprututbyte och Naloxon, bara för att beskriva att det inte är något som är främmande.

– Tack, statsrådet Hallengren. Det känns som att vi i alla fall har kommit ett litet steg vidare på vägen mot att föra in skadereduktionsperspektivet, sa Cecilie Tenfjord Toftby.