Nyheter

REGERINGEN UNDERSÖKER GRUNDLAGSÄNDRING FÖR INFÖRANDET AV NEUTRALA TOBAKSFÖRPACKNINGAR

Regeringen har beslutat att utvidga uppdraget för den pågående Mediegrundlagskommittén som just nu ser över vissa frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Regeringen ger nu kommittén ett tilläggsdirektiv för att analysera hur en reglering av neutrala tobaksförpackningar förhåller sig till tryckfrihetsförordningen och om en grundlagsändring kan vara nödvändig. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2016. Den pågående utredningen av tilläggsdirektiven till införandet av EU:s tobaksproduktdirektiv har tidigare gjort bedömningen att en grundlagsändring kan vara aktuell.

Läs mer här.