Opinion

PATRIK STRÖMER KOMMENTERAR REGERINGENS ANDT-POLITIK

Sedan 2011 har den svenska regeringen fört en samlad politik för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken kallad ANDT-strategin. Det övergripande målet för ANDT-politiken är ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”.

I mitten av april publicerade Statskontoret sin utvärdering av regeringens ANDT-strategi. Ett av motiven till strategin var den höga andelen tobaksberoende i befolkningen vilket i dagsläget är ca 15 procent. Denna siffra inkluderar både snus och cigaretter. Ett av förslagen från strategin gällande snus har därför varit att halvera antalet ungdomar som börjar snusa till år 2014 för att sänka kostnaderna för enskilda individer och samhället i stort. Utvärderingen konstaterar att rökningen ger upphov till ett antal sjukdomstillstånd vilket gör att 6 400 människor dör i förtid varje år. Något resonemang kring varför specifikt snusbruket bör minska utelämnas. Rapporten lyfter heller inget om snusets skadereducerande effekt eller snuset som hjälpmedel för att sluta röka, vilket visat sig vara en effektiv metod i ett flertal forskningsstudier.

– Det är olyckligt att politik och myndigheter inte förmår skilja mellan det bruk som kan vara skadligt och det som är betydligt mindre skadligt. I stället för den gamla vanliga moralismen, borde insatserna syfta till resultat. Det är ingen slump att svenska män har överlägset lägst dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar inom EU, trots att tobaksbruket finns även här, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

Veckan efter utvärderingen publicerats presenterade regeringen 2015 års åtgärdsprogram för ANDT-politiken. Även här görs ingen åtskillnad mellan den skadeverkan som snus och cigaretter har.

– Genom att likställa all tobak, missar man dels att snuset fungerar som utkörsport för många rökare, dels att Sverige missar chansen att stå som internationellt föredöme när det gäller att få bukt med folkhälsoproblem. Snus kan inte direkt sägas vara nyttigt, men som njutningsmedel för vuxna finns det ingen som helst anledning att från politiskt håll bekämpa snuset. Personer som använder sin privata moral för att styra andras liv, når aldrig goda resultat, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

Läs Statskontorets utvärdering av regeringens strategi för ANDT här.

Läs regeringens åtgärdsprogram för ANDT-politiken här.