Nyheter

DELADE ÅSIKTER BLAND ÅRETS SNUSMOTIONER

Den allmänna motionstiden pågår från riksdagens öppnande till femton dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Under den perioden har riksdagsledamöterna möjlighet att lämna in motioner om alla frågor som riksdagen får besluta om. Snusforumet har granskat alla motioner som berör det svenska snuset. Klicka på namnen för att komma till respektive motion.

På många håll under året, inte minst från regeringen, har det höjts röster om ett rökfritt Sverige. Centerpartiets Anders W Jonsson, Staffan Danielsson och Annika Qarlsson har skrivit en motion där de ställer sig bakom intentionerna i WHO:s tobakspreventiva strategi i syfte att uppnå ett rökfritt Sverige i likhet med Finland, Irland och Nya Zealand. Under Centerpartiets stämma i slutet av september försäkrade dock partistyrelsen att det bara är tobaksrökning som berörs och inte det svenska snuset.

Socialdemokraternas Lena Hallengren har skrivit en motion om målet om ett rökfritt Sverige 2025. Hallengren är positiv till neutrala tobaksförpackningar och exponeringsförbud av tobaksprodukter i butiker. Då snuset utelämnas i motionen är det oklart huruvida det skulle påverkas i Hallengrens förslag. Även Folkpartiets Stefan Nilsson och Barbro Westerholm ställer sig också bakom rökfritt Sverige år 2025.

Just nu behandlar regeringens utredare tilläggsdirektiven till Sveriges implementering av Tobaksproduktsdirektivet, där ingår bland annat ett förslag om att införa neutrala tobaksförpackningar och ett exponeringsförbud av tobaksprodukter i butiker. Moderaterna Maria Malmer Stenergard och Erik Andersson uppmärksammar konsumenternas behov av information i en motion mot neutrala tobaksförpackningar. Förutom viktiga konsumentskyddsaspekter lyfter de även tryckfrihets- och marknadsföringsrättsliga aspekter som riskerar att undermineras om regeringens förslag skulle gå igenom.

Centerpartisterna Per-Ingvar Johnsson och Daniel Bäckström har också skrivit en motion där de förespråkar ett förbud mot exponering av tobaksartiklar i kiosker, butiker och på andra försäljningsställen. Inte heller här framgår det av motionen om det svenska snuset inkluderas i exponeringsförbudet.

Även Sverigedemokraterna Markus Wiechel och Johnny Skalin har motionerat om förbud mot exponering av tobaksprodukter i butiker.
Exportförbudet av snus inom EU lyftes i flera motioner från olika politiska partier.

Moderaternas Erik Andersson kräver att exportförbudet ska upphävas och åberopar de goda folkhälsoresultaten, framför allt bland män som brukar snus mest, i Sverige. Även Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson och Erik Bengtzboe vill avskaffa EU:s exportförbud av snus. Förutom folkhälsoaspekterna, där rökavvänjning är en, menar de att förbudet strider mot subsidiaritetsprincipen och att regeringen bör sträva efter att avskaffa förbudet i enlighet med fördraget.

Sverigedemokraternas Johnny Skalin motsätter sig EU:s vilja att detaljreglera det svenska snuset, som han anser är ett kulturarv som måste bevaras i sin nuvarande form. Skalin lyfter fram snusets fördelar kontra cigaretter och menar att export av svenskt snus bör uppmuntras.

Johan Nissinen, Josef Fransson, Mattias Bäckström Johansson och Fredrik Eriksson, också de från Sverigedemokraterna, har skrivit en gemensam motion där de går hårt åt EU:s exportförbud av svenskt snus. De menar att det inte finns några övertygande argument för att upprätthålla exportförbudet av handelspolitiska skäl, utan menar istället att de folkhälsopolitiska skälen är anledningar nog att avskaffa förbudet. Sverigedemokraternas Josef Franssonhar motionerat om att sänka skatten på snus i relation till cigaretter för att minska det farliga tobaksbruket bland unga. Han menar därför att skillnader i hälsorisker även borde speglas i priset.

Moderaternas Johan Hultberg har skrivit en motion om tobakssmuggling där han argumenterar för att skatten på snus bör sänkas för att minska smugglingen. Hultberg noterar att smugglingen av snus idag är relativt låg men skriver också att Tullverket har varnat för att den organiserade smugglingen av snus riskerar att öka.

Folkpartiet kommer fortsätta att avhandla frågan om snuset på sitt landsmöte den 20-22 november. Kajsa Dovstad från Folkpartiet i Uppsala motionerar till landsmötet om sänkt punktskatt på snus och argumenterar för snusets skadereducerande effekt. Partistyrelsen har inte ställt sig bakom motionen med argumentet att snus inte kan anses vara en ofarlig produkt och att en sänkt skatt på snus kan bidra till ökad smuggling. LUF:s ordförande Henrik Edin har anmält ett särskilt yttrande till förmån för Kajsa Dovstads motion med motiveringen att partistyrelsens svar var otillräckligt och att likvärdig prisnivå kommer att uppmuntra till en jämnstor konsumtion av både snus och cigaretter. Vid landsmötet kommer Folkpartiets ombud att få ta ställning till förslaget om sänkt punktskatt.