Politik

TOBAKSDIREKTIVUTREDNINGEN – SNUSET FÅR INTE SMAKMÄRKAS

Delbetänkandet ”Mer gemensamma tobaksregler – ett genomförande av tobaksproduktsdirektivet”, SOU 2015:6, har den 4 februari överlämnats till Gabriel Wikström, folkhälsominister.

Utredningen har i sitt första betänkande analyserat vilka förändringar i svensk lagstiftning som måste göras när EU:s tobaksproduktsdirektiv implementeras. Några av förslagen i betänkandet är att:

  • vissa tobaksvaror som är avsedda att rökas, bl.a. cigaretter och tobak för vattenpipa, ska förses med större hälsovarningar och dessa varningar ska innehålla både en text och en bild som varnar för rökningens hälsofaror,
  • vissa tobaksvaror, bl.a. cigaretter, som har en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak (s.k. karakteristisk smak) ska inte få säljas till konsumenter,
  • märkningen på förpackningar till tobaksvaror ska inte få hänvisa till bl.a. smak, doft, smaktillsatser eller andra tillsatser.

Flertalet av de föreslagna förändringarna föreslås träda i kraft den 20 maj 2016.

En av förändringarna kommer få stora konsekvenser för snuset, i fortsättningen får inte smaken anges på förpackningen. Till skillnad från tuggtobaken är snuset undantaget från den innehållsreglering som direktivet föreskriver, varav snuset tillåts innehålla smakämnen, men vad det är för smak kommer numera inte att framgå om utredningen får igenom sitt förslag.

– Tobaksproduktdirektivet har regler om vad som får stå på förpackningar och i konsekvens med det här förbudet mot smaker så säger man att man heller inte får hänvisa till smak och där har Sverige inget undantag så som förslaget ser ut nu, så vi gör inget undantag för snuset, säger Göran Lundahl, särskild utredare för tobaksproduktsdirektivet, till Sveriges Radio.

För snuset, och speciellt för konsumenten, innebär detta ett stort problem då så gott som allt snus är smaksatt, för Gotlandssnus utgör smaksatt snus 80 procent av sortimentet.

– Hur de kommer fram till vilken slutsats det blir på det här med smaker vet vi inte. Kommer vi på något sätt få säga vilken smak snuset innehåller, eller är det bara färg man kommer att få använda? Om man ens får det. Vi har ingen aning egentligen, det är bara att vänta, säger Henrik Jakobsson, Vd Gotlandssnus, till Sveriges Radio.

Det är oklart hur utredningen tänker sig att konsumenterna ska få information om vilken smak på snuset en dosa innehåller. I nuläget kommer det vara upp till branschen hur den enskilde konsumenten skall få information, vilket öppnar upp för en stor osäkerhet.

– Jag ser inte hur det spelar någon roll i en butik eftersom det på hyllan får stå till exempel lingon smak, men inte på själva dosan, säger Göran Lundahl, särskild utredare för tobaksproduktsdirektivet, till Aftonbladet.

Utredningen har i sitt pressmeddelande angivit att de nu fortsätter sitt arbete där de bland annat kommer ta ställning till i vilken mån svenskt snus ska anpassas till den nya regleringen om smaker och ingredienser och till vissa frågor om e-cigaretter.

– Ett sådant förslag är helt orimligt och inkonsekvent. Sverige ansvarar för snuset så länge det är förbjudet att exportera snus till andra EU-länder. Svenska snustillverkare, liksom alla andra tillverkare inom livsmedelsindustrin, har en skyldighet att ha en innehållsförteckning. För att underlätta för konsumenterna står också smaken på snus tydligt angiven. Att censurera den informationen är att medvetet vilja försvåra för kunderna och handeln. Jag utgår från att regeringen kommer att ändra detta, innan det blir lag. Om det införs ett förbud mot att informera om smak, vad blir då nästa steg? Förbud mot att ange smaken på glassförpackningar? Det är inte rimligt, vi måste skrota detta smakmärkningsförbud, säger Patrik Strömer, Generalsekreterare, Svenska Snustillverkarföreningen.

Utredningen har i sitt pressmeddelande angivit att de nu fortsätter sitt arbete där de bland annat kommer ta ställning till i vilken mån svenskt snus ska anpassas till den nya regleringen om smaker och ingredienser och till vissa frågor om e-cigaretter. Uppdraget skall redovisas till regeringen i sin helhet den 1 september 2015.

Läs hela delbetänkandet, ”Mer gemensamma tobaksregler – ett genomförande av tobaksproduktsdirektivet” här.