Politik

Snusets folkhälsofördelar måste tydliggöras i ANDTS-strategin

Två parallella utredningar gällande ANDTS-strategin skapar fler frågetecken än svar där snusets folkhälsofördelar faller i skymundan. Det pekar på en inkonsekvent politik som den nuvarande regeringen har möjlighet att lösa.

– Jag tror att det kan hända en hel del, säger Mattias Grundström, jurist och Alkoholleverantörernas granskningsman.

Att ANDTS-strategin redan från början saknade ett kunskapsunderlag blev tydligt när riksdagen bad den förra regeringen att göra om och göra rätt – vid flera tillfällen. En viktig aspekt var att riksdagen ville se en mer forskningsbaserad strategi som gjorde skillnad på olika typer av tobaksbruk och bland annat utreda snusets folkhälsofördelar. Den förra regeringen gav då FHM, SBU och Socialstyrelsen i uppdrag att tydliggöra kunskap om tobaks- och nikotinprodukters olika skadeverkningar.

Ny utredning ska se över regelverken

Därtill tillsattes den 11 juli ännu en utredare för att se över vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet samt att analysera behovet av förändringar i regelverken. Syftet med detta uppdrag är ”att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering inom området för att uppnå en effektiv och rättssäker tillämpning till skydd för folkhälsan, med särskild fokus på att uppnå en hög skyddsnivå för barn och unga”.

Utredaren ska bland annat analysera konsekvenserna av en eventuell förändring av det övergripande målet inom strategin gällande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka.

ANDTS-strategin är otydlig

Juristen Mattias Grundström, som också är Alkoholleverantörernas granskningsman (AGM), ställer sig frågande till hur ANDTS-strategin har hanterats från början.

– Tobak, liksom alkohol, är visserligen en känslig fråga i Sverige och det är ingen ogrundad uppfattning. Men en strategi bör tala om vad man vill och vad man ska göra, sen kan man utreda verktygen. Man kan därför fundera på om man ska ha en strategi som är så otydlig att det inte går att se vad den innebär.

Våga titta på snusets folkhälsofördelar

Just när det gäller det svenska snuset har Sverige drivit en linje mot EU att få behålla det permanenta undantaget för försäljning av snus i landet. Samtidigt finns det en splittrad syn på snusets folkhälsofördelar och även hur den ska marknadsföras. Det kan bli ett problem när man vill skapa trovärdighet mot EU-komissionen.

– Det känns som att Sverige genom regeringen har haft olika budskap beroende på vilket departement man pratat med. Det är inte bra, säger Mattias Grundström.

Han vill se en mer modern reglering där politiker vågar titta på snusets folkhälsofördelar i förhållande till tobak i övrigt. Det man kommer fram till ska speglas i strategin.

Föråldrad syn på marknadsföring

Sedan den nya tobakslagen trädde i kraft den 1 augusti 2022 som innefattar nikotinportioner snus har även den skapat frågetecken. Det är fortfarande oklart hur hälsovarningarna ska se ut medan branschen haft egna hälsovarningar för att ta ansvar för nyttjandet av nikotinportioner. Samtidigt har marknadsföringen av snus skärpts med syfte att hålla nere försäljningen.

– Utgångspunkten verkar ha varit att mer marknadsföring bidrar till mer försäljning. Men vi vet att i fallet med alkohol har totalkonsumtionen per invånare över 15 år sjunkit från 10,56 liter ren alkohol per år 2004 till 8,46 liter år 2020. Samtidigt steg reklaminvesteringarna under motsvarande period från 125 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor. Så det finns inget belägg för att ökad marknadsföring leder till ökad konsumtion, däremot ser jag en tydlig omfördelning av marknadsandelar men effekten på folkhälsan beror ju på volymen, inte varuslaget. I snusets fall skulle det sannolikt innebära att snusreklam gör att snuset tar marknadsandelar från andra tobaksprodukter, säger Mattias Grundström.

Nya regeringen kan tydliggöra strategin

Den nya regeringen har flera möjligheter att få fram en tydlig ANDTS-strategi som går att efterleva. Att ta hjälp av branschens kunskap för att skapa en sund reglering av snus och tobak skulle visa på ett ansvarstagande, menar Mattias Grundström. Men det handlar också om att lyfta blicken och titta på hur medielandskapet och köpmönster ser ut idag. 

– Jag tror att det kan hända en hel del med den nya regeringen. De partier som samlar en majoritet har röstat nej till delar av ANDTS-strategin så det är möjligt att de vill se en annan inriktning. De kan till exempel lägga ner pågående utredningar eller ge nya direktiv. Det finns möjligheter, säger Mattias Grundström.