Statistik

Ny rapport ger bild av snusandet i Sverige

Ungefär 17 procent av den svenska befolkningen använde snus i någon form under 2019. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som ger en uppdaterad bild av snusandet i Sverige.

Sedan 2013 ansvarar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, för de årliga rapporterna om den totala tobakskonsumtionen i Sverige.

Rapporten bygger på den registrerade försäljningen av cigaretter och snus, samt veckovisa telefonintervjuer med totalt 18 500 slumpvis utvalda svenskar.

Den senaste rapporten kom ut nyligen och den visar utvecklingen till och med år 2019.

Under förra året hade i genomsnitt 17 procent av befolkningen använt snus i någon form. 14 procent snusade dagligen och tre procent snusade mer sporadiskt.

99 procent av snuset som brukades var inköpt och beskattat i Sverige och en procent var inköpt i samband med resor.

Närmare 8 av 10 snusare snusar dagligen. Och ungefär var fjärde man (26 procent) har snusat den senaste månaden, jämfört med 8 procent av kvinnorna.

CAN studien visar att 7 procent av svenskarna rökte dagligen under 2019 och lika många rökte sporadiskt.

Studien visar också att den nya lag om tobak och liknande produkter som trädde i kraft den 1 juli 2019 inte verkar ha påverkat svenskarnas rökvanor. Jämförelser av det första och andra halvåret under 2019 visar inga väsentliga förändringar. 

Stabilt snusandet i Sverige

Andelen snusare har också legat på en relativt jämn nivå sedan man började undersöka svenskarnas tobaksvanor. Dock har andelen svenskar som röker minskat något – 2019 var det cirka åtta procent av svenskarna som rökte.

”En intressant fråga är om den positiva utveckling med minskad rökning är relaterad till det utbredda snusandet i Sverige, som har föreslagits av vissa forskare (t.ex. Lund & Lund, 2014). De trender som observerats i denna studie pekar dock inte på något tydligt samband – rökningen och snusningen minskade under samma period. Därefter ökade snusandet samtidigt som rökningen låg stabilt. Denna observation är tankeväckande men sambanden behöver analyseras närmare för att man ska kunna dra säkrare slutsatser”, skriver CAN:s rapportförfattare. 

Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer uppmuntrar fler att se sambandet mellan Sveriges förhållandevis låga andel rökare och det faktum att Sverige som enda EU-land tillåter försäljning av svenskt snus.

– Det är svårt att hävda att nuvarande politik är så framgångsrik. Det enda vi kan vara säkra på är att om fler snusar och färre röker så är det bra för folkhälsan och att nuvarande politik inte leder till ett sådant resultat. Om Sverige skulle släppa tabut kring skademinimering så skulle vi kunna spara många liv varje år, säger Patrik Strömer.