Politik

NU STARTAR IMPLEMENTERINGEN AV TOBAKSDIREKTIVET

EU:s ministerråd antog den 14 mars i år Tobaksproduktsdirektivet, detta efter att förslaget processats under fyra år nere i Bryssel. Sverige måste ha implementerat direktivet senast maj 2016, regeringen har nu utsett en särskild utredare i Göran Lundahl. När det gäller snus behålls det svenska undantaget enligt Tobaksproduktsdirektivet, det vill säga det kommer även i fortsättningen att vara tillåtet i Sverige. Exportförbudet kvarstår dock och flertalet snussorter förbjuds genom förbudet mot dominerande smaktillsatser.

Tobaksdirektivet i Bryssel

Den 19 december 2012 presenterade EU-kommissionen ett förslag till revidering av det rådande tobaksproduktsdirektivet. Förslaget innehöll en rad olika förändringar av gällande regler, däribland ett nytt förbud av tobaksprodukter med ”karaktäristisk smak” samt utökade krav på varningstexter och varningsbilder.

– Konsumenterna får inte bli lurade, tobaksprodukter ska se ut och smaka som tobaksprodukter, det här förslaget säkerställer att attraktiv paketering och smaksättning inte används som en marknadsföringsstrategi, sade EU:s hälsokommissionär Tonio Borg när förslaget presenterats i slutet på 2012.

EU‑parlamentet röstade igenom Tobaksproduktsdirektivet den 26:e februari 2014, några veckor senare antogs det av EU:s ministerråd den 14 mars, detta efter att förslaget processats under fyra år nere i Bryssel. I regelrätt ordning publicerades Tobaksdirektivet den 29 april 2014 i Unionens officiella tidning och trädde i kraft den 20 maj 2014. Medlemsländerna har därefter två år på sig att genomföra lagändringarna. Det nyatobaksdirektivet 2014/40/EU ersätter direktiv 2001/37/EG och innehåller regler för tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter, snus regleras via direktivet.

Några av av de viktigaste nyheterna nedan:

  • Cigaretter, rulltobak och snus med dominerande smaktillsatser (”karakteristisk smak”) förbjuds.
  • Tobaksindustrin måste meddela EU-länderna vilka ingredienser deras produkter innehåller. Det gäller särskilt cigaretter och rulltobak.
  • Det ska finnas hälsovarningar på förpackningarna. Varningarna (bild och text) måste täcka 65 procent av fram- och baksidan på cigarett- och tobakspaketen. Varningarna ska ha en minsta storlek och små förpackningar förbjuds för vissa produkter. All vilseledande reklam på förpackningarna förbjuds. Förpackningarna ska ha en särskild id-märkning så att man kan spåra dem och bekämpa den olagliga handeln.
  • EU-länderna får förbjuda nätförsäljning av tobaksvaror och liknande produkter.
  • Det fastställs säkerhets- och kvalitetskrav för e-cigaretter.
  • Tillverkarna måste anmäla nya typer av tobaksvaror innan de får släppa ut dem på EU-marknaden.
  • Det svenska undantaget behålls för snus
  • Sveriges exportförbud för snus kvarstår

Processen i Sverige

I juli 2014 beslutade regeringen om direktiv för en utredning som ska lägga förslag om hur EU:s nya tobaksproduktdirektiv ska genomföras i Sverige.  Regeringen har utsett en särskild utredare, Göran Lundahl, och den statliga utredningen skall redovisa sitt uppdrag den 1 september 2015. Parallellt har regeringen även tillsatt en kommitté på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området som bland annat fått i uppdrag att lämna förslag på eventuella grundlagsändringar för att kunna reglera att en stor del av tryckt text skall vara täckt med varningstexter eller liknande. Kommitténs arbete skall vara slutfört under 2016, den 1 februari 2015 kommer dock ett övervägande om nödvändiga anpassningar i lagen måste ske.

-Sverige välkomnar tobaksproduktdirektivet som kan ge stora folkhälsovinster i hela Europa. Direktivet möjliggör att stävja tobaksbruket hos unga, ge förbättrat konsumentskydd och bekämpa smuggling. säger barn- och äldreminister Maria Larsson, då ansvarig minister för tobakspolitiken.

När det gäller snus behålls det svenska undantaget enligt Tobaksproduktsdirektivet, det vill säga det kommer även i fortsättningen att vara tillåtet i Sverige. Exportförbudet kvarstår dock och flertalet snussorter förbjuds genom förbudet mot dominerande smaktillsatser.

Konsekvens vid implementeringen i Sverige

EU-samarbetet bygger på subsidaritetsprincipen,  beslut ska fattas på så låg politisk och byråkratisk nivå som möjligt, så nära medlemsstaterna som möjligt.  Det är nu viktigt att de svenska politikerna handlar konsekvent och i enlighet med subsidaritetsprincipen. Att Sverige skall få behålla snuset men ändå detaljregleras vad gäller smak och innehållsförteckning rimmar illa med rätten till självbestämmande. Livsmedelsverket reglerar idag via Livsmedelslagen det svenska snuset och håller därmed världens högsta standard för dess innehåll då snus klassas som ett livsmedel.

Att EU, trots subsidaritet och det svenska undantaget, vill reglera innehållet i det svenska snuset innebär att den kvalitetskontroll som Livsmedelsverket idag utför undermineras och rentav kan försvinna. Tobaksdirektivet och dess skrivningar om specifika tillsatser borde inte vara en fråga för EU, i synnerhet inte när Sverige har exportförbud och ingen annan medlemsstat påverkas.

Läs tobaksdirektivet här.

Läs utredningsdirektivet här.