Politik
stromer.regeringen

“Regeringens nya ANDTS-strategi i strid med vetenskapen”

Drygt nio månader efter att en majoritet i Sveriges Riksdag avslog regeringens första försök har en ny ANDTS-strategi tagits fram. Men den senaste versionen tar ingen hänsyn till de stora hälsoskillnaderna mellan olika tobaks- och nikotinprodukter.

– Regeringen antar en strategi helt i strid med vetenskap och sunt förnuft, säger Patrik Strömer, generalsekreterare på Svenska Snustillverkarföreningen.

Regeringen har till slut fattat beslut om en ny ANDTS-strategi (alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, samt spel om pengar) för 2022–2025. Beslutet tog form av en skrivelse istället för en fullbordad proposition för att på så sätt hindra riksdagen att komma med förbättringsförslag.

– Arbetet med att minska skadeverkningarna av alkohol och spel om pengar, motverka narkotika och dopning samt att minska tobaksbruket är centrala delar av regeringens folkhälsopolitik. Behovet av en strategi är stort och genom detta höjer vi ambitionsnivån ytterligare och säkerställer att ANDTS-frågorna hamnar högt på agendan, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Första ANDTS-strategin avslogs juni 2021

Regeringens tidigare strategi röstades ner av riskdagen i juni 2021 med röstsiffororna 37-19. Förslaget fick kritik från många håll på grund av ett fortsatt fokus på minskat bruk av tobak istället för att fokusera på en minskning av skadorna kopplad till tobaksbruk.

– En seriös politik måste ändå utgå från faktumet att det är mycket bättre att folk väljer att snusa framför att röka. Men med det förslag till målsättning som regeringen lade på riksdagens bord hade det varit bättre att två personer slutade snusa än att en person slutade röka. I min värld är det alltid viktigast att fokusera på minskad rökning, sade moderaternas Johan Hultberg under riskdagsdebatten i juni.

Enligt den nya ANDTS-strategin bör målet om ett minskat tobaksbruk även omfatta andra nikotinprodukter som nikotinportioner och e-cigaretter trots att vetenskaplig evidens visar att dessa är mycket mindre skadliga än rökning.

Skadeverkningar ska utredas 

Med det nya förslaget vill regeringen också ge uppdrag till flera myndigheter att se över skadeverkningar från tobaks- och nikotinprodukter. 

Det blir Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) som ska sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. 

Patrik Strömer, generalsekreterare på Svenska Snustillverkarföreningen, ställer sig frågande tlil hur regeringen väljer att driva sin tobaks- och folkhälsopolitik.

– Regeringen beslutar om en strategi helt i strid med vetenskap och sunt förnuft. Först säger den att alla former av nikotin ska minska, sedan ger den i uppdrag att utreda skillnaderna mellan olika typer av produkter. Så uselt kan man inte gärna bedriva politik, säger han.

“Ingen tror snus är lika farligt som rökning”

Patrik Strömer anser att det inte är fel i sig att en ny ANDTS-strategi ger myndigheter i uppdrag att utreda skillnaderna mellan olika typer av produkter men att man då inte från början kan ha en politisk målsättning som går emot det som ska utredas.

– Det finns ingen seriös person som tror att snus och nikotinportioner är lika farligt som att röka, säger Patrik Strömer.

Han påpekar att Folkhälsomyndigheten beräknar att 12 000 personer avlider i förtid varje år som en följd av rökning men att motsvarande siffra för snus är noll. 

– Vad är det som behöver utredas för att ministern ska kunna lägga om sin skadliga politik?

Enligt regeringen är syftet med uppdraget till myndigheter att ta fram ett kunskaps­underlag som grund för att ta ställning till riksdagens tillkännagivande om ett nytt övergripande mål för ANDTS-politiken. Uppdraget ska redovisas till Social­departemen­tet senast den 30 juni 2023.