Internationellt

NY SVENSK STUDIE I STRID MOT NORSKA FORSKNINGSRESULTAT

En svensk studie om ungdomar och tobaksvanor har uppmärksammats, ibland annat SVT och Metro. Junia Joffer, doktorand vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, samt utredare i folkhälsofrågor vid Landstinget Dalarna, är studiens huvudförfattare. Joffer menar att det finns ett tydligt samband mellan ett tidigt snusbruk och framtida rökning.

– Vi har innan sett två norska studier som pekar på det omvända, en av studierna visar på att det är tre gånger vanligare att snusning leder till att rökare slutar röka, än att snusare börjar röka. För de allra flesta är snuset en räddning när de försöker sluta röka och ett bra alternativ till cigaretter om man nu skall nyttja någon tobaksprodukt, säger Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

2012 presenterades en norsk studie, ”Patterns of Dual Use of Snus and Cigarettes in a Mature Snus Market”, där man såg till de som såväl rökte som snusade. Man kunde konstatera att användandet av snus ledde till en minskad cigarettkonsumtion. Flera av dem som både rökte och snusade såg sig själva som rökfria i framtiden än de som endast rökte. 75 % av de tillfrågade hade startat sitt tobaksbruk med cigaretter och endast 24 % med snus. Tvärtemot den svenska studien så är cigaretterna alltså inkörsporten till ett tobaksbruk.

Hela 53, 6 % ansåg att de snusar för att sluta röka. Sammanfattningsvis så visar nämnda studie från Norge att det är tre gånger vanligare att snusning leder till att rökare slutar röka, än att snusare börjar röka.

Ytterligare en norsk studie, ”How Has the Availability of Snus Influenced Cigarette Smoking in Norway?”, visar på det omvända som Joffer konstaterar. Under åren från 1985-2013 har antalet rökare minskat från 50 % av de tillfrågade till 21 %. Under samma period har användningen av snus ökat från 9 % till 33 %.

Rapportförfattarna menar att erfarenheterna i Norge indikerar vad som kan hända när alternativa nikotinprodukter tillåts konkurrera med cigaretter. Slutligen konstaterar de att snus har bidragit till att minska rökandet genom tre mekanismer: 1) Som en metod för att sluta röka, 2) Som en alternativ produkt för den nya generationens ungdomar som annars skulle börja röka, 3) Som ett alternativ till cigaretter för rökare som är ovilliga eller misslyckats med att sluta röka helt.

Tobaksförebyggande åtgärder har varit det mest effektiva vad gäller att minska rökningen. Dock menar författarna i sistnämnda norska studie att i de länder som redan har en väl fungerande infrastruktur för tobakskontroll kan strategier för ”Harm reduction” vara ett nödvändigt komplement för att minska rökningsrelaterade sjukdomar.

Läs Predictors of smoking among Swedish adolescents.

Läs Patterns of Dual Use of Snus and Cigarettes in a Mature Snus Market.

Läs How Has the Availability of Snus Influenced Cigarette Smoking in Norway?