Forskning
Dr Grant O’Connell ansvarig för skademinimerande forskning på Imperial Brands.

Ny rapport jämför nikotinportioner med cigaretter

Tobaksbolaget Imperial Brands har granskat olika nikotinprodukters skadeverkan.

I en vetenskaplig undersökning har de jämfört nikotinportioner med cigaretter.

Resultatet visar bland annat att användandet av nikotinportioner innebär att man utsätts för mer än 99 procent mindre mängd giftiga ämnen än om man röker.

Imperial Brands har granskat olika nikotinprodukters skadeverkan och jämfört nikotinportioner med cigaretter. Och resultatet är slående.

Giftiga ämnen i nikotinportioner väsentligt mindre jämfört med cigaretter

Undersökningen visar bland annat att:

  • De tobaksfria nikotinportionerna i undersökningen innehåller väsentligt lägre nivåer av utvalda toxiska ämnen av betydande folkhälsointresse jämfört med brännbar cigarettrök.
  • Nivåerna av giftiga ämnen i nikotinportionerna innebar en minskning med i genomsnitt mer än 99% procent jämfört med cigaretter.
  • De undersökta nikotinportionerna erbjuder ett tillfredsställande alternativ till brännbara cigaretter och minskar rökning hos vuxna rökare.

– Skademinimerande tobaksprodukter behöver inte bara anses vara ett tillfredsställande alternativ till brännbar tobak av vuxna rökare. De måste också ha vetenskapligt underbyggd skademinskande effekt för att kunna regleras. Och helst också förespråkas av folkhälsoorgan för att driva konsumenternas förtroende.

Det säger Dr Grant O’Connell ansvarig för skademinimerande forskning på Imperial Brands.

”Rigorös ram för vetenskaplig bedömning”

Hur har den här undersökningen gått till?

– Vi tillämpar en rigorös ram för vetenskaplig bedömning av alla våra ”Nästa-generations-produkter”. Här ingår olika delar – produktkarakteriseringsvetenskap, biologisk vetenskap, klinisk vetenskap, befolkningshälsovetenskap och perception och beteendevetenskap. Alla våra nya produkter går igenom detta för att vi ska kunna bedöma och validera deras skademinimerande potential.

Varför är minskningen av tobaksskador viktig för Imperial?

– Även om den bästa åtgärden som någon vuxen rökare kan vidta för att förbättra sin hälsa är att sluta röka och konsumera nikotin helt, är många ointresserade eller ovilliga att ta detta steg. Imperial Brands instämmer med det växande antalet folkhälsoorgan och tillsynsmyndigheter som förespråkar att vuxna rökare som övergår till nästa generations produkter förblir näst bästa handlingssätt. 

– Den ökade medvetenheten om riskerna med att röka tobak och tillkomsten av nästa generations produkter genom tekniska framsteg har resulterat i att allt fler vuxna rökare efterfrågar dessa produkter.

”Vi tror på vuxnas rätt att välja att konsumera nikotin”

Vad säger du till de kritiker som hävdar att skademinimerande tobaksprodukter bara är ett sätt för tobaksindustrin att tjäna pengar på människors nikotinberoende?

– Vi tror på vuxnas rätt att välja att konsumera nikotin i vilket produktformat de väljer. Vi måste arbeta med alla slags intressenter för att framgångsrikt öka vuxenrökarnas medvetenhet om skademinimerande produkter. Samtidigt ger vi dem valmöjligheten till nästa generations produkter som gör det möjligt för dem att njuta av nikotin, men på ett väsentligt mindre skadligt sätt.

–Vi har toppmoderna forsknings- och innovationsanläggningar och är engagerade i full transparens när det gäller att genomföra vetenskapliga forskningsstudier av hög kvalitet. Till exempel bjuder vi in ​​kritik av vår vetenskap genom peer-review i internationella vetenskapliga tidskrifter och via regelbunden presentation av vår forskning vid internationella konferenser.

Nikotinportioner kan vara skademinimerande alternativ till cigaretter

Vilken effekt hoppas du att dina resultat kan ha på tillsynsmyndigheter som för närvarande överväger olika regleringssystem för nikotinportioner?

– Vi tror att våra uppgifter vid sidan av den publicerade vetenskapliga litteraturen tydligt visar tobaksfria orala nikotinportioner har betydande skademinimerande potential. Vi hoppas att våra resultat fortsätter att bygga på den utmärkta basen av vetenskapliga bevis som lagts av andra. Och att varje efterföljande studie fortsätter att hjälpa till att bygga förespråkande och inspirera till ytterligare forskning.