Internationellt
Margaritis Schinas

”EU:s cancerplan borde inspireras mer av Sverige”

Enligt EU:s cancerplan ska miljarder satsas på att bekämpa sjukdomen.

Men trots vetenskapliga bevis gör den nya strategin ingen skillnad mellan cigaretter jämfört med snus och andra rökfria tobaksprodukter.

– EU:s cancerplan borde inspireras mer av Sverige, säger Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen

Under 2020 fick 2,7 miljoner människor inom EU en cancerdiagnos och 1,3 miljoner människor avled av cancer.

Nu satsar EU 4 miljarder euro på en omfattande plan mot cancer, för att minska antalet dödsfall och antalet personer som drabbas.

EU:s cancerplan i fyra punkter

EU:s plan mot cancer riktar in sig på fyra huvudområden:

  • En rök- och snusfri generation – högst 5 % av befolkningen bör använda tobaksvaror vid 2040.
  • Minskad skadlig alkoholkonsumtion i linje med FN:s mål för hållbar utveckling (relativ minskning med minst 10 % av den skadliga alkoholkonsumtionen till 2025) och minska ungdomarnas exponering för alkoholreklam.
  • Minskade miljöföroreningar genom att EU:s luftkvalitetnormer anpassas till Världshälsoorganisationens riktlinjer och minskad exponering för cancerframkallande ämnen och strålning.
  • Ökad kunskap och hälsokompetens för att främja en hälsosammare livsstil.

EU:s plan mot cancer är också en del av den ”Europeiska hälsounionen” som lanserades i november 2020.

– Det handlar om hälsa men går bortom hälsopolitik. Det kräver insatser från hela samhället. I en stark europeisk hälsounion blir cancer en gemensam politisk, operativ och vetenskaplig prioritering, säger Margaritis Schinas, vice ordförande för EU-kommissionen.

EU gör ingen skillnad på skadlighet

När det gäller den delen av EU:s plan mot cancer som omfattar tobaksprodukter är det noterbart att EU alltså inte gör skillnad på hur skadliga olika tobaksprodukter är.

Detta trots att det är vetenskapligt belagt att cigarettrökning kraftigt ökar risken för lungcancer, men att forskning visar att bruk av snus inte leder till ökad risk.

Sverige är det enda EU-land där snus är tillåtet. Sverige är också det land i EU där förekomsten av lungcancer och andra rökrelaterade cancerformer är lägst.

Att informera rökare för att välja mindre skadliga tobaksprodukter – som snus – är också en strategi som länder som till exempel Storbritannien har börjat snegla på

Men den så kallade skademinimeringsprincipen är dock alltså inget som avspeglar sig i EU:s nya strategi mot cancer.

Snusgeneralen: ’Dra lärdom av Sverige

Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer har länge förespråkat skademinimeringsprincipens fördelar – både när det gäller det svenska folkhälsoarbetet och internationellt. 

Han har läst presentationen av EU:s plan mot cancer och han tycker att den uppvisar stora brister när det gäller den del som fokuserar på tobak.

– Om det finns ett land där snus är tillåtet och det landet uppvisar överlägset bäst siffror för risken att drabbas av cancer, så borde strategin åtminstone överväga att dra lärdom av det bästa landet inom EU. Det är oerhört allvarligt att 100 miljoner rökare inom EU inte har möjligheten att använda produkter som inte orsakar cancer. Vetenskap och fakta måste gälla och inte moralism eller något ideologiskt grundat önsketänkande, säger Patrik Strömer.