Nyheter

TPD-UTREDNINGENS FÖRSLAG KRITISERAS AV LIVSMEDELSORGANISATIONER OCH FACKFÖRBUND

Fredag den 22 maj var det sista svarsdag för remissyttranden för betänkandet Mer gemensamma tobaksregler. Snusforumet har gått igenom alla svar och kan konstatera att många kritiska röster har höjts i remissförfarandet gällande det svenska snuset. Utredaren Göran Lundahl har bland annat föreslagit att tobaksförpackningar inte ska få hänvisa till doft, smaktillsatser eller andra tillsatser vilket ett flertal remissinstanser som arbetar med livsmedelsfrågor och handel ställer sig kritiska till.

Livsmedelshandlarna framhåller vikten av att konsumenterna får tillgång till korrekt och relevant information på tobaksförpackningarna. De lyfter också fram att snus är betydligt mindre hälsovådligt än cigaretter och att tillverkningen och konsumtionen av snus kan jämföras med andra livsmedel. Av den anledningen anser Livsmedelshandlarna att Livsmedelsverket fortsatt ska ansvara för att produktreglera snus.

Även fackförbundet Livsmedelsarbetareförbundet är kritiska till utredningens förslag och håller med om att svenskt snus även fortsättningsvis bör regleras som ett livsmedel, bör få smakmärkas och bör undantas från EU:s regler för tobaksvaror som finns reglerade i Tobaksproduktdirektivet. Livsmedelsarbetareförbundet framför också att utredningens förslag riskerar att slå hårt mot industriarbetstillfällen, framför allt i Västsverige, Gotland, Malmö och Småland, där mycket av tillverkningen av svenskt snus är förlagt.

Livsmedelsföretagen lyfter fram att Tobaksproduktdirektivet fastställer att svensk snus inte omfattas av direktivet då produkten inte är tillåten i andra EU-länder än Sverige. De vill därför betona att svenskt snus är en nationell angelägenhet som inte bör påverkas i den svenska implementeringen av Tobaksproduktdirektivet. Livsmedelsföretagen anser även att det är fel av utredaren att likställa snus med cigaretter då snuset är betydligt mindre skadligt än cigaretter. De är dessutom kritiska till förslaget att förbjuda smakmärkning på snusförpackningar eftersom snus idag regleras som ett livsmedel. Livsmedelsföretagen anser vidare att konsumenterna har rätt till korrekt konsumentinformation i form av en fullständig innehållsförteckning och smakinformation på förpackningen.

Svensk Servicehandel & Fast Food vill framhålla att de förslag som utredaren presenterar kommer att medföra en osäkerhet kring försäljningen av snus. Snus har blivit en viktig produkt för servicehandeln då efterfrågan ökat när många gått över från cigaretter till snus. De framhåller att de anser att exportförbud av snus från Sverige är fel och att det är rimligt att snus bör få exporteras till övriga EU-länder när Sverige importerar liknande produkter från andra medlemsstater. Även Svensk Servicehandel & Fast Food vill lyfta fram att svenskt snus är betydligt mindre skadligt än cigaretter och att de därför anser att regleringen av snus i fortsättningen ska göras av Livsmedelsverket. Slutligen vill Svensk Servicehandel & Fast Food framföra att utredningens förslag riskerar att innebära en betydande konkurrensnackdel för mindre butiker ute i landet till förmån för de större dagligvarubutikerna.