Nyheter

NYA LIVSMEDELSFÖRESKRIFTER ARGUMENT FÖR LIVSMEDELSDEFINITION AV SNUS

I EU exkluderas samtliga tobaksvaror från livsmedelsdefinitionen, istället regleras de av tobaksdirektivet. Här i Sverige regleras snus som ett livsmedel och i Livsmedelsverkets föreskrifter regleras därför tillsatser, aromer, märkning, hygien, spårbarhet och främmande ämnen i snuset.

Livsmedelsdefinitionen innebär en hårdare reglering av hälsovådliga ämnen, dessutom måste snus ha en tydlig innehållsdeklaration. Sammantaget innebär detta att svenska snustillverkare kommer att lyda under världens mest heltäckande och stränga tillverkningsreglering av rökfria tobaksprodukter. Sverige stärker sin roll som världsledande på kvalitetskontroll och tillverkaransvar för framställningen av rökfria tobaksprodukter.

Trots detta, och trots att snuset inte får säljas i EU, har socialministern gett den statliga utredaren i uppdrag att överväga om det svenska snuset kan släppa livsmedelsdefinitionen och övergå till att istället regleras i endast svenska tobakslagstiftning och enligt EU:s tobaksdirektiv. En sådan definitionsförändring skulle innebära ett klart försämrat konsumentskydd, med mindre insyn i produktens innehåll utan krav på innehållsförteckning och lägre krav på gränsvärden i produkten.

Ett exempel på livsmedelsdefinitionens viktiga inflytande över snuset är de förslag som Livsmedelsverket presenterade den 22 april. Myndigheten har utrett och kommit fram till att Sverige bör införa specifika gränsvärden för ämnena B(a)P och nitrosaminer (TSNA) i snus. Syftet med att sätta gränsvärden är att minska exponeringen av cancerogena ämnen i snus och de nya gränsvärdena är anpassade till de gränsvärden WHO har tagit fram.

– Branschen välkomnar de nya föreskrifterna. De allra flesta svenska tillverkare följer redan den frivilliga standarden GOTHIATEK® eller motsvarande standarder, vilka förutsätter gränsvärden på samma nivåer som Livsmedelsverket nu föreslår. Men att gå från frivilliga standarder till föreskrifter innebär ett ökat konsumentskydd och säkrar kvaliteten på det svenska snuset, säger Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen.

Livsmedelsverket konstaterar i detta sammanhang att utan reglering riskerar snus på den svenska marknaden att innehålla skadligt höga värden av ämnen som vi inte önskar i livsmedel.

Utredaren av tobaksdirektivet tittar just nu på livsmedelsdefinitionen av det svenska snuset och ett förslag på hur snuset ska regleras i framtiden är att vänta under hösten 2015 eller i slutbetänkandet våren 2016.

Läs Livsmedelsverkets nya föreskrifter här.