Forskning

MARKNADSDOMSTOLEN KONSTATERAR ATT SNUS ÄR MINDRE FARLIGT ÄN CIGARETTER

I ett intressant mål från Marknadsdomstolen mellan Konsumentombudsmannen och Swedish Match gällande marknadsföring av tobak dras ett antal intressanta slutsatser i domskälen.

Bakgrunden är att Swedish Match i sin butik på Kungsgatan i Stockholm vid marknadsföring av tobaksprodukter använt visst material som skyltar men även sålt varor som inte är tobaksvaror men med varukännetecken som används för bolagets tobaksprodukter. Konsumentombudsmannen yrkar att domstolen skall förbjuda Swedish Match att göra nämnda.

Marknadsdomstolen har i domskälen konstaterat att det finns skäl att bedöma marknadsföring av snus på delvis annat sätt än marknadsföring av tobaksvaror som i högre grad påverkar folkhälsan, såsom cigaretter. Utdrag ur mål nr B 6/13, 2014:14, p. 92 nedan.

Vid prövningen av om förbud mot viss marknadsföring av snus är påkallad utifrån lagens skyddsändamål, måste emellertid hänsyn tas till vad som kommit fram om snusets hälsoeffekter. I bedömningen av bl.a. om en näringsidkare iakttagit den måttfullhet som krävs vid användning av ett kännetecken som också kan förknippas med en tobaksvara måste därför – på motsvarande sätt som vid en tillämpning av alkohollagens måttfullhetskrav – en skillnad göras mellan tobaksprodukter av olika slag för att uppfylla kravet på proportionalitet. Det innebär bl.a. att det finns skäl att bedöma marknadsföring av snus på delvis ett annat sätt än marknadsföring av tobaksvaror som i högre grad påverkar folkhälsan, såsom cigaretter.

Svensk Snustillverkarförenings generalsekreterare Patrik Strömer är positivt inställd till marknadsdomstolens ställningstagande gentemot cigaretter.

– Att en oberoende domstol som Marknadsdomstolen tar ställning i domskälen till att snus är bättre än cigaretter är sensationellt. Det tyder på att domstolen tagit del av internationell forskning som tydligt visar att cigaretter är skadliga på en helt annan nivå än vad det svenska snuset någonsin kan vara, säger Patrik Strömer.

Läs hela domen här.