Nyheter

Fem argument för en förnuftig tobakspolitik

Att det behövs en förutsägbar och förnuftig tobakspolitik finns det många starka skäl för, allt från den enskilde individens hälsa till statens finanser. Nedan följer fem argument för en förnuftig tobakspolitik.

1) En rimlig tobakspolitik måste givetvis i första hand fokusera på folkhälsan

Utan en genomtänkt hållning riskerar vi ökade samhällskostnader för ohälsa. I dag hänger beskattning och reglering inte samman med folkhälsoperspektivet. Det finns ett behov av att etablera en större förståelse för skadereducering på tobaksområdet. En större acceptans för det svenska snuset, som historiskt haft och fortfarande har en avgörande roll i att hålla nere andelen rökare bland Sveriges befolkning och därmed minska förekomsten av dödliga sjukdomar som lungcancer, vore ett steg på vägen. Den utveckling vi sett de senaste åtta åren, med betydligt större skattehöjningar på snus än på cigaretter är obegripliga ur ett folkhälsoperspektiv.

2) Det egna livsvalet, friheten att välja

Snus är en folklig tobaksvana, en över tvåhundraårig tradition, som inte drabbar någon utomstående. Om man inte tillhör absolutisterna i debatten så är frågan om rätten till egna livsval central för hur man ser på reglering och beskattning av tobak i allmänhet och snuset i synnerhet. Ska alkohol vara tillåtet? Ska tobak vara tillåtet? De flesta svarar ”ja” på bägge frågor, men är samtidigt redo att acceptera ett antal restriktioner kring pris och tillgänglighet. Ett exempel på avvägning är den debatt som förs i många kommuner om man ska ha rökförbud på arbetsplatsen, eller om det ska vara ett tobaksförbud som också innefattar snuset.

3) Jobb och exportintäkter

Idag är Swedish Match en av de större privata arbetsgivarna i Västsverige och svenskt snus är en exportsuccé i USA. Skruf utsågs till Superföretag 2014. På Gotland erbjuder Gotlandssnus arbetstillfällen och skulle också kunna växa om marknaden var större. Vår största och närmaste marknad – EU – är stängd för snuset. Det enda skälet till att inte fler européer får möjligheten att sluta röka med hjälp av svenskt snus är en svårbegriplig reglering från det år då Sverige gick med i EU, då ett utförselförbud för svenskt snus slogs fast. Ett hävt utförselförbud inom EU skulle i ett slag betyda fler jobb och högre skatteintäkter i Sverige och samtidigt att en mindre skadlig tobaksprodukt skulle bli tillgänglig för miljontals rökare i Europa. Ett utförselförbud av exempelvis nikotinläkemedel förefaller lika absurt, men parallellen är inte orimlig givet den långa rad studier som tydligt påvisat att tillgången på tilltalande alternativ har fått fler att förbli rökfria med hjälp av snus än av nikotinläkemedel i Skandinavien.

4) En förnuftig reglering av tobaksförsäljningen i Sverige

Rätt regleringar kan motverka försäljning av tobak till minderåriga, motverka smuggling och införsel av snusliknande produkter som inte efterlever svensk livsmedelslagstiftning. Även här finns det en del övrigt att önska i hur reglerande myndigheter väljer att dra alla produkter över en kam. Men det finns ljuspunkter: nyligen fastslog Marknadsdomstolen att snus bör hanteras annorlunda än andra tobaksprodukter. Och det är ju helt rimligt med tanke på att cigaretter är tobaksvaror, medan snus i Sverige är reglerat som ett livsmedel sedan år 1971. Utdrag ur domen: ”I bedömningen av bl.a. om en näringsidkare iakttagit den måttfullhet som krävs måste en skillnad göras mellan tobaksprodukter av olika slag för att uppfylla kravet på proportionalitet. Det innebär bl.a. att det finns skäl att bedöma marknadsföring av snus på delvis ett annat sätt än marknadsföring av tobaksvaror som i högre grad påverkar folkhälsan, såsom cigaretter.”

5) Beskatta varje produkts skadlighet eller inför nikotinskatt

Det kommer att finnas skäl de kommande åren att se över hur tobaksskatten är utformad. Den just nu snabbast växande nikotinprodukten är e-cigaretten. Vaporiserat nikotin kommer vara en stor stridsfråga bland hälsoforskare framöver: hur farligt är det? Jämfört med vanliga cigaretter? Jämfört med snus? Leder möjligheten att bruka e-cigaretter till att fler slutar röka? Just nu är e-cigaretten helt obeskattad, precis som nikotinläkemedel. En tanke som ventilerats är om det inte är dags att se över alla produkter som produceras av tobaksplantan, beskatta utifrån varje produkts skadlighet eller införa en nikotinskatt. En skatt som utgår från hälsopåverkan och konstaterad risk, inte enbart baserat på föråldrade föreställningar om råvaran.

Snus är främst ett njutningsmedel, med viss konstaterad påverkan på brukaren. Men det är en avgörande skillnad på risk för lungcancer och risk för blottade tandhalsar om det slarvas med tandborsten.