Ordning i snusfrågan

Svensk snustillverkarförening är en sammanslutning av företag i Sverige som tillverkar, marknadsför och säljer snus.

Föreningens namn

§1 Föreningens namn är Svenska Snustillverkarföreningen. Vid kontakter utanför Sverige används det engelska namnet Association of Swedish Snus Manufacturers.

Definition av snus

§2 Svenskt snus är fuktad tobaksprodukt, avsett för oralt bruk, traditionellt tillverkad i Sverige. Svenskt snus består av mald, luft- eller soltorkad tobak, salt, vatten och övriga ingredienser. Alla ingredienser och tillsatser skall vara förenliga med svenskt livsmedelslagstiftning och livsmedelsföreskrifter. Tillverkningen förutsätter uppvärmning för att säkerställa god hygien. Snus finns som lössnus och i form av portionsförpackningar.

Föreningens ändamål och verksamhet

§3 Föreningen utgör en sammanslutning av företag i Sverige som bedriver tillverkning, marknadsföring och försäljning av snus.

§4 Föreningens övergripande mål är att företräda medlemmarnas gemensamma intressen. Föreningen diskuterar uteslutande främjande av snus och snusprodukter. Föreningen har inte som ändamål att diskutera frågor som rör andra tobaksprodukter och inte heller frågor som berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Föreningens verksamhet skall huvudsakligen inriktas på

  • att utåt företräda snusbranschen i förhållande till statliga och kommunala myndigheter, organisationer, företag och enskilda att utåt företräda snusbranschen i mediala sammanhang
  • att arbeta med att främja en beskattning av svensktillverkat snus som baseras på den vetenskapligt konstaterade skillnaden i hälsorisker mellan svenska snusprodukter och cigaretter
  • att arbeta med nationell implementering av EU:s tobaksdirektiv för att skapa så näringspolitiskt rimliga och förutsägbara förutsättningar som möjligt för svenska snustillverkare
  • att följa och aktivt deltaga i svenskt och internationellt lagstiftningsarbete som berör snusprodukter och verksamheter i snusbranschen samt fortlöpande informera och engagera medlemmarna i detta arbete
  • att insamla och sprida nya rön – vetenskapliga, tekniska eller ekonomiska – som påverkar snusbranschens verksamhet
  • att stödja evidensbaserad lagstiftning som erkänner det svenska snusets relativa riskfördelar jämfört med cigaretter och andra tobaksprodukter
  • att arbeta för upprätthållande av lagstiftning och tillsyn på snusprodukter
  • att verka för hög kvalitet, konsumentomsorg och konkurrensneutrala villkor för/på den svenska snusmarknaden
  • att motverka illegal handel med snusprodukter

§5 Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§6 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§7 Föreningen skall beakta vad som gäller enligt Livsmedelsföretagens stadgar och behöriga beslut.

§8 Livsmedelsföretagen utser föreningens generalsekreterare och ordförande.

Medlemskap i föreningen

§9 Till medlem av föreningen kan antas juridisk person med registrerad firma i Sverige som tillverkar, marknadsför och säljer snus.

§10 Fråga om medlemskap avgörs av styrelsen med enkel majoritet.

§11 Medlem förbinder sig att följa bestämmelserna i föreningens stadgar. Medlemskap medför att medlem befullmäktigar föreningen att upphandla tjänster enligt beslut i styrelsen. Enskild medlem har inte något betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser utan ansvarar endast för sin medlemsavgift för verksamhetsåret.

§12 Medlem som inte följer föreningens stadgar och beslut, motarbetar föreningens mål och syfte eller på annat sätt åsamkar föreningen skada utesluts. Uteslutning av medlem beslutas av styrelsen med enkel majoritet, där ordförande har utslagsröst. Utesluten medlem kan inte ha några ekonomiska krav på föreningen.

Styrelsen och stämman

§ 13 Styrelsen består av en representant från varje medlemsföretag. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av samtliga ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Budget och medlemsavgift fastställs årligen på ordinarie föreningsstämma.

§ 14 Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen så beslutar eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar därom gör framställning hos styrelsens ordförande.

§ 15 Kallelse till föreningsstämma ska ske med brev eller e-post till varje medlem. Kallelse åtföljd av föredragningslista ska vara avsänd minst fjorton dagar före sammanträde. Beslut i fråga som ej angivits i föredragningslistan är inte giltigt med mindre än att två tredjedelar av föreningens medlemmar biträtt beslutet.

§ 16 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande
2. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Upprättande av röstlängd
5. Fråga om stämman blivit i rätt ordning utlyst
6. Föredragning av årsredovisning och i förekommande fall revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
9. Val av styrelseledamöter
10. Beslut om budget för verksamhetsåret
11. Beslut om avgifter
12. Övriga av styrelsen eller föreningsmedlemmar väckta frågor.

§ 17 På föreningsstämma har varje medlemsföretag en röst.

§ 18 Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter gemensamt samt den eller de som styrelsen utser.

§ 19 Medlem kan utträda ur föreningen vid utgången av verksamhetsåret efter skriftlig anmälan minst sex (6) månader dessförinnan. Medlem, vars rörelse upphört eller som försatts i konkurs, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som utträtt ur föreningen, äger ej rätt till del av föreningens eventuella tillgångar.

§ 20 För beslut om ändring av dessa stadgar och beslut om föreningens upplösning, fordras beslut vid två (2) på varandra följande föreningsstämmor med minst en (1) månads mellanrum och med minst tre fjärdedelar av det totala antalet röster i föreningen. För beslut om ändring av dessa stadgar krävs alltid konsensus.