Lagar & direktiv

Här finner du en sammanställning av direktiv, propositioner, lagar och utredningar som är aktuella för snusfrågan i Sverige och EU.
Lagar och förordningar
Tobaksdirektiv 2014/40/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG.

Faktapromemoria 2012/13:FPM51 Reviderat tobaksproduktdirektiv

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter.

Propositioner
Betänkanden

Lagar & direktiv